Maarjamõisa kasutustingimused – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Kasutustingimused

Maarjamõisa mõisahoone

1. OBJEKT – MAARJAMÕISA MÕISAHOONE

1.1. Üliõpilasmaja, Maarjamõisa mõisahoone, aadressil Nikolai Lunini 12, Tartu

1.2. Maarjamõisa mõisahoone hoone kuulub SA Tartu Ülikooli Kliinikumile ning on jaanuaris 2013 sõlmitud lepingu alusel antud kasutada Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsile.

2. RENTIMINE

2.1. Maarjamõisa mõisahoone kasutamisluba on ürituste läbiviimiseks võimalik taotleda kõikidel eraisikutel ning juriidilistel isikutel. Eelisjärjekorras saavad ruume rentida Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmed.

2.2. Kui korraldatav üritus on mõeldud kõigile EAÜSi liikmetele või tegu on Seltsi siseüritusega, siis renditasu Maarjamõisa mõisahoone ruumide kasutamise eest maksma ei pea.

2.3. Juhul kui läbiviidav üritus ei ole mõeldud EAÜSi liikmetele või kui üritusele on oodatud vaid korraldaja poolt valitud inimesed, tuleb ruumide kasutamise eest maksta renditasu.

2.4. Kui rentimiseks soovitud kuupäeval-kellaajal on juba varem EAÜSi kalendris kirjas mõni muu Maarjamõisa mõisahoones toimuv üritus, siis ei ole võimalik sel ajal Maarjamõisa mõisahoone ruume rentida. Võimalusel leitakse muu sobiv aeg.

2.5. Turvalisuse kaalutlusel jätab rendileandja endale õiguse rentnikke valida.

3. SOOVIAVALDUS MAARJAMÕISA MÕISAHOONE RUUMIDE RENTIMISEKS

3.1. Maarjamõisa mõisahoone ruumide rentimise soovi korral tuleb Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi juhatusele esitada vabas vormis avaldus.

3.1.1. Avalduses tuleb märkida rentnik (vastutav isik), ruumides korraldatav üritus (kas tegu on seminari, koosoleku, peoga vms), ürituse toimumise kuupäev(ad), ürituse kestus, osalejate arv ning kas soovitakse kasutada ka tehnikat.

3.1.2. Avaldus saata meiliaadressile treasurer@eays.ee.

4. RENDITASU

4.1. Renditasu Maarjamõisa mõisahoone ruumide kasutamise eest on juhupõhine ning määratakse EAÜSi juhatuse otsusega.

4.1.1. Renditasu ühe õhtu kohta jääb üldjuhul 50-100 € vahele ning täpne summa sõltub inimeste arvust, ürituse sisust ja kestusest.

5. RENDILEPING

5.1. Rentija ja EAÜSi juhatuse vahel sõlmitakse leping, milles on kirjas Maarjamõisa mõisahoone ruumide rentimise tingimused ning juhupõhine renditasu.

5.2. Lepingu allkirjastamisel tasutakse rentniku poolt rendileandjale rendisumma.

6. RENDILEANDJA KOHUSTUSED

6.1 Rendileandja kohustub:

6.1.1 Tagama rentnikule pääsu ruumidesse kohe pärast rendisumma tasumist.

6.1.2 Vaba ligipääsu kõikidele rentniku poolt soovitud teistele ruumidele, kui need on lepingu objektiks.

6.1.3 Võimaluste piires tagama toimiva veevärgi, kanalisatsiooni, elektri ja muud kommunaalteenused.

7. RENTNIKU KOHUSTUSED

7.1. Rentnik kohustub:

7.1.1. Lahkuma ruumidest ettenähtud ajal.

7.1.2. Kasutama renditud objekti heaperemehelikult.

7.1.3. Lepingu objekti, mööbli, muu inventari või sisustuse tahtliku või ettevaatamatu kahjustamise korral hüvitama rendileandjale tekitatud kahju vastavalt remondiarvete või samaväärsete asjade ostuarvete alusel. Tekitatud kahju tuleb rendileandjale hüvitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie ööpäeva jooksul alates kahju tekitamisest.

7.1.4. Pärast ruumide kasutamist need koristama.

8. VÄÄRAMATUD JÕUD

8.1. Rentniku ja rendileandja kohustuste täitmata jätmist või täitmisega viivitamist ei loeta lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut sündmust, mille üle osapooltel puudub kontroll.

8.2. Kohustuste mittetäitmine asjaoludel, mida on tekitanud vääramatu jõud, loetakse vabandatavaks tingimusel, et kohustuste mittetäitja rakendab jõupingutusi sellise olukorra vältimiseks. Vääramatu jõu esinemine ei vabasta kohustusest kõigi jõupingutuste rakendamiseks vääramatu jõu asjaolude ning selle tagajärgede kõrvaldamiseks ja oma kohustuste täitmist peab jätkama niipea, kui sellised takistused on kõrvaldatud.