Revisjonikomisjon – Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts

Revisjonikomisjon

Mis on revisjonikomisjon?

Revisjonikomisjon on Seltsi kontrollorgan, mille liikmed valitakse Seltsi liikmete ja toetajaliikmete hulgast sügisesel üldkoosolekul üheks aastaks. Revisjonikomisjon koosneb koos revisjonikomisjoni esimehega viiest liikmest. Revisjonikomisjoni esimees valitakse revisjoniliikmete poolt. Revisjonikomisjoni võib kuuluda kuni kaks toetajaliiget. Revisjonikomisjoni liige ei tohi olla EAÜSi juhatuse liige, töögrupi juht, töögrupi assistent, veebihaldur, pressiesindaja ega arendusjuht.

Mida teeb revisjonikomisjon?

Revisjonikomisjoni eesmärk on jälgida, et:

  1. Seltsi tegevus oleks kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ning MTÜ seadusega
  2. Seltsi tegevus oleks läbipaistev ja kooskõlas seltsi dokumentidega (põhikiri, kodukord ja ametikirjeldused)
  3. Seltsi tegevus oleks kooskõlas Seltsi visiooni, missiooni ja väärtustega
  4. Seltsi juhtkonna liikmed täidaksid oma ametikirjelduses ettenähtud kohustusi
  5. Seltsi finantstehingud ja majandusaasta aruanne oleksid tehtud korrektselt
  6. Seltsis toimuks rahaliste vahendite jätkusuutlik kasutamine
  7. Seltsi väliskuvand ning sisekliima oleksid positiivsed

Lisaks tegeleb revisjonikomisjon Seltsi liikmetelt tagasiside kogumise, edastamise ning analüüsimisega, soovides nii tagada võimalikult suurt Seltsi tegevuse läbipaistvust. Tagasisidet saab anda nii anonüümselt kui ka isiklikult.

Revisjonikomisjoni liikmed

Triin Pirso
Arne Vunk
Erik Hunt
Karl Valter Oja
Kadi Kruuv

revisjonikomisjon@eays.ee