Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi strateegia 2021-2025

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (Selts) on 1991. aastal loodud Tartus tegutsev Eesti arstitudengeid ühendav organisatsioon.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi missioon on luua toetav keskkond tulevaste arstide kasvamiseks tervikliku lähenemisega professionaalideks ning osaleda tugeva tervishoiusüsteemi kujundamisel.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi visioon on pidevalt tõsta Eesti rahva füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu arstitudengite arendamise, rahva tervist toetavate hoiakute juurutamise ning tervisesõbraliku poliitilise keskkonna loomise abil.

Rollid

Arstitudengite kasvulava ehitaja

Rahvatervise hoiakute juurutaja

Tugeva tervishoiusüsteemi kujundamisel osaleja

Seltsi väärtuste ja seisukohtade esindaja

Sihid 2021-2025

1. Abiarstindus on toimiv üleriigiline süsteem, mille erinevad osapooled on teadlikud süsteemi toimimisest ja enda rollidest selles.
2. Rahvatervis on tänu Seltsi tegevusele enam edendatud kõigil riiklikel tasanditel ja kõigis vanuserühmades läbi terviseteadlikkuse tõstmise.
3. Seltsil on tervishoiumaastiku kujundamisel oluline roll ja kuuldav hääl.
4. Liikmetel on vajalikud oskused tõhusaks meeskonnatööks.
5. Seltsil on jätkusuutlik koostöö partneritega.
6. Liikmetel on tänu Seltsi tegevusele võimalus erialaseks enesetäienduseks.
7. Selts aitab kaasa liikmete vaimse, füüsilise, sotsiaalse ja emotsionaalse heaolu edendamisele.

Mõju

Liikmed on tänu Seltsis tegutsemisele laiema silmaringiga ja tugeva analüüsivõimega, mis teeb neist tulevikus kollegiaalsed ning tervikliku lähenemisega meditsiinitöötajad.

Arstiteadusüliõpilased on hinnatud osalejad tervishoiuteenuste osutamisel ning nende arengut ja enesekindlust tulevaseks arstitööks toetatakse.

Rahvatervis on tänu Seltsi tegevusele enam edendatud kõigil riiklikel tasanditel ja kõigis vanuserühmades läbi terviseteadlikkuse tõstmise.

Tervishoiupoliitika on Seltsi panusega enam läbipaistev, edasiviiv, inimest tervikuna aktsepteeriv ja käsitlev.

Eesmärgid/suunad

1. Valdkonna edendamine

1.1 Abiarstide süsteem

Abiarstide süsteem on toimiv üleriigiline süsteem, mille erinevad osapooled on teadlikud selle toimimisest ja enda rollidest. Abiarst on vähemalt IV kursuse kohustuslikud õppeained läbinud arstitudeng, kes osaleb tervishoiuteenuste osutamisel.

1.1.1 Abiarstide süsteem on toimiv üleriigiline süsteem.
1.1.2 Abiarstide süsteemi erinevad osapooled on teadlikud selle toimimisest ja enda rollidest.

1.2 Rahvatervis

Selts tõstab terviseteadlikkust kõigis ühiskonnagruppides, olles koostöös teiste valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega rahvatervise edendaja kõigil riiklikel tasanditel.

1.2.1 Selts teeb järjepidevat teavitustööd ühiskonna eri gruppide seas, käsitledes läbimõeldult iga grupi eripärasid ning hoides teaduspõhist joont.
1.2.2 Selts tagab ühtlaselt kõrge kvaliteedi oma rahvatervisele suunatud projektides.

1.3 Tervishoiupoliitika

Seltsi kui peamise arstitudengite ja tulevaste arstide esindaja hääl on tervishoiumaastikukujundamisel oluline ja oodatud

1.3.1 Seltsi väärtuste põhjal on koostatud huvikaitseplaan, mis määratleb Seltsi siht- ja sidusrühmade huvide, väärtuste ja õiguste esindamise ning kaitsmise.
1.3.2 Seltsi kaasatakse tervishoiumaastiku arengut puudutavatesse aruteludesse.
1.3.3 Seltsi väljaütlemisi ja seisukohti kajastatakse meedias.

1.4 Teaduse populariseerimine

Selts on teaduse lähendaja nii oma liikmetele kui ka rahvastikule.

1.4.1 Seltsi liikmed on kaasatud teaduse tegemisse.
1.4.2 Seltsi tegevuse kaudu suureneb teaduse lähendamine rahvastikule.

2. Siht- ja sidusrühmad

2.1 Liikmetel on pehmed oskused tõhusaks meeskonnatööks.

Selts pakub liikmetele võimalusi osaleda projektide ja ürituste korraldamises. Juhtimise, koolituste, ürituste ja pideva suhtlemise kaudu hoolitseb Selts selle eest, et liikmed on teadlikud Seltsi väärtustest ja lähtuvad nendest ning ennetavad konflikte ja oskavad neid lahendada.
Indikaator: 20% Seltsi liikmetest on osalenud projekti/ürituse korraldamises.

2.1.1 Liikmed on teadlikud suhtlemise ja konfliktide lahendamise hea tava põhimõtetest ja järgivad neid oma tegemistes.

2.2 Liikmetel on tänu Seltsi tegevusele võimalus erialaseks enesetäienduseks.

Selts arendab oma liikmeid, pakub koolitusi ja välisvahetuse võimalust.

2.2.1 Selts pakub praktilisi koolitusi.
2.2.2 Selts kaasab meditsiinitöötajaid liikmete oskuste arendamise protsessi.
2.2.3. Selts pakub võimalust arendada ennast välismaal kliinilises ja teaduslikus välisvahetuses.

2.3 Selts aitab kaasa liikmete vaimse, füüsilise, sotsiaalse ja emotsionaalse heaolu edendamisele.

Selts toetab liikmete igakülgset heaolu ja edendab tervist väärtustavat töökultuuri.

2.3.1 Seltsi juhtkonnas toimub regulaarne vaimse tervise seire ja läbipõlemise ennetamine.
2.3.2 Juhtkond julgustab oma liikmeid rääkima nende tööülesannetega seotud probleemidest ja on valmis leidma neile lahenduse.
2.3.3 Selts pakub liikmetele võimalusi edendada oma tervist.

2.4 Seltsil on jätkusuutlik koostöö partneritega.

Selts suhtleb aktiivselt erinevate partneritega, hoiab ja loob koostöövõimalusi.

2.4.1 Seltsi ja partnerite vahel jätkub koostööle suunatud suhtlus
2.4.2 Seltsil on valmidus ja võimekus uuteks koostöövõimalusteks.
2.4.3 Seltsil on kokku lepitud koostööpartneritega töötamise hea tava ja liikmed lähtuvad sellest.
2.4.4 Seltsil jätkub pidev koostöö International Federation of Medical Students' Associations-iga (IFMSA).

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi edukuse tagab

 1. Organisatsiooni arendamine
1.1 Seltsi sisekliima on soe ja turvaline ning Selts julgustab liiget kaasa rääkima ja organisatsiooni arengusse panustama.
1.2 Seltsi juhtkonna liikmed on kursis meeskonnatöö põhitõdedega, tunnevad põhilisi juhtimisoskusi ning seisavad Seltsi liikmete heaolu eest, tagades organisatsiooni töö jätkusuutlikkuse.
1.3 Seltsi liikmetel on arusaam, mis on Seltsi eesmärgid ning milline on nende roll antud eesmärkide täitmises.

2. Vahendid

Selts on majanduslikult stabiilne ja Seltsil on piisavalt vahendeid oma dokumentides kirjeldatud eesmärkide täitmiseks.

2.1 Seltsi üks oluline tuluallikas on teenuste pakkumine.
2.2 Seltsil on jätkusuutlik sponsorlussüsteem.
2.3 Seltsil on oma tegevusteks ruumid.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi väärtused, millest lähtume:

    • Eneseareng
    • Avatus
    • Ühtsus
    • Sihikindlus
    • Usaldusväärsus
    • Inimõiguste austamine

Vaata ka strateegia Lisa 1 ning strateegia paberversioon on leitav siit.