Preambul

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu eesmärk on luua alus Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmete ja vilistlaste vahelisele suhtlusele, tuua vilistlasteni informatsioon seltsis toimuvate ürituste ja otsuste kohta, kaasata vilistlaste teadmisi ja kogemust seltsi tegevuse edendamiseks ning liita vilistlasi seltsi eesmärgis töötada tervema ja õnnelikuma Eesti nimel.

Üldsätted

1. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu (edaspidi „Vilistlaskogu“) statuut reguleerib Vilistlaskogu toimimist ning informatsiooni vahetust Vilistlaskogu ja Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (edaspidi „Selts“) juhatuse ning muude organitega.

2. Vilistlaskogu koosneb Seltsi vilistlastest.

3. Seltsi vilistlane (edaspidi „vilistlane“) on endine Seltsi liige, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna.

4. Vilistlaskogusse arvatakse pärast Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetamist kõik vilistlased, kelle on saadetud kutse astuda Vilistlaskogusse ja nad on sellele nõustuvalt vastanud. Vilistlased, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna enne aastat 2011, arvatakse Vilistlaskogusse jooksva töö tulemusena Seltsi juhatuse poolt.

5. Vilistlaskogusse arvamise kutsete saatmise eest vastutab Seltsi asepresident siseasjade alal.

6. Vilistlaskogul on üks esindaja, kelle valivad Vilistlaskogu liikmed.

7. Vilistlaskogu statuudi muutmine kuulub Seltsi üldkoosoleku pädevusse. Vilistkogu statuudi muutmine peab olema kooskõlastatud Vilistlaskoguga.

Seltsi vilistlaste õigused ja kohustused

8. Vilistlasel on õigus saada informatsiooni Seltsi tegevuse kohta.

9. Vilistlastel on õigus osa saada Seltsi üritustest.

10. Vilistlastel on õigus astuda Seltsi toetajaliikmeks.

11. Kui vilistlane on astunud Seltsi toetajaliikmeks, siis on tal õigus kandideerida Seltsi revisjonikomisjoni.

12. Esimesel kahekümnel vilistlasel, kes avaldavad selleks kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis soovi Seltsi juhatusele, on õigus osaleda Üldkoosolekul. Vilistlasel, kes osaleb Üldkoosolekul, on Üldkoosolekul samad õigused, mis Seltsi Põhikirja järgi on toetajaliikmetel.

13. Vilistlasel on õigus astuda välja Vilistlaskogust. Vilistlaskogust välja astumiseks peab vilistlane kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitama oma soovi Seltsi juhatusele. Seltsi juhatus on kohustatud vilistlase soovil tema Vilistlaskogu hulgast välja arvama.

14. Vilistlane on kohustatud käituma väärikalt ja mitte kahjustama Seltsi, Tartu Ülikooli või Eesti Vabariigi mainet.

Vilistlaskogu ja Seltsi vaheline informatsioonivahetus

15. Vilistlaskogul on postiloend. Postiloendit haldab ja modereerib Seltsi asepresident siseasjade alal.

16. Seltsi asepresident siseasjade alal vastutab Vilistlaskogu postiloendisse Seltsi poolt saadetava informatsiooni sisu eest.