EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI SIHTKAPITALI STATUUT

1. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi sihtkapitali stipendiumi annab välja sihtasutus Tartu Kultuurkapital (edaspidi Kultuurkapital).

2. Stipendiumi eesmärk on toetada aktiivseid noori, kes on lisaks õppetööle panustanud Eestis antava arstiteaduse õppetöö kvaliteeti, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi tegevusse või Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arengusse ning kes on andnud märkimisväärse panuse Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi visiooni: “Maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elvad Eestis” täitumisse.

3. Stipendiumile saavad kandideerida kõik Tartu ülikooli arstiteaduskonna üliõpilased, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmed, toetajaliikmed ja vilistlasliikmed ning arstiteadusega muul viisil seotud inimesed.

4. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja avalikult Kultuurkapitali veebileheküljel, Tartu ülikooli arstiteaduskonna postiloendites ja Eesti Arstiteadusõliõpilaste Seltsi postiloendites ja muudes sotsiaalvõrgustikes ning avalikus meedias.

5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Kultuurkapitalile esitada:

5.1. Taotlus elektrooniliselt nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil;

5.2. EAÜSi aktiivsusankeet.

6. Stipendiumi konkurss kuulutatakse välja 1 kuu enne taotluste esitamise tähtaega ja samas avalikustatakse stipendiumi suurus.

7. Stipendiumite eraldamise otsustab laekunud taotluste alusel Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi, seltsi vilistlaskogu ja Kultuurkapitali esindajad. Stipendiumi määramise otsustab komisjon lihthäälteenamusega. Komisjonil on õigus sobiva kandidaadi puudumisel jätta stipendium välja andmata. Komisjon ei ole kohustatud oma otsust põhjendama.

8. Komisjoni otsuse kinnitab Kultuurkapitali nõukogu.

9. Stipendiumi saaja ja Kultuurkapital sõlmivad omavahel lepingu.

10. Stipendium on personaalne ja see makstakse välja ühes osas stipendiaadi pangaarvele.

11. Kultuurkapital avalikustab stipendiumi saaja oma veebileheküljel.

Statuut on kinnitatud Kultuurkapitali nõukogu 11.03.2013 otsusega nr 39/03