EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI PÕHIKIRI

ARTIKKEL 1. ÜLDSÄTTED

1.1 Ühingu ametlik nimi on eesti keeles mittetulundusühing Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts (edaspidi “Selts”); inglise keeles Estonian Medical Students’Association.

1.1.1 Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ametlik lühend eesti keeles on EAÜS; inglise keeles EstMSA.

1.2 Seltsi asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.3 Seltsi tegevuse eesmärgiks on:

1.3.1 Avalikkuse huvides sotsiaalsete, tervishoiu ja inimõigustega seonduvate probleemide teadvustamine ja nende lahendamisele kaasaaitamine ühiskonnas läbi tervist edendavate, haigusi ja sõltuvusi ennetavate ning õppe-ja teadustööd arendavate projektide;

1.3.2 Sidemete loomine ja koostöö arendamine teiste mittetulundusorganisatsioonidega Eestis ja välismaal.

1.4 Seltsil on oma vara, iseseisev bilanss, oma pangaarved, oma nimega pitsat ja omasümboolika.

1.5 Seltsi töökeel on eesti keel.

1.6 Selts on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik. Selts on oma tegevuses sõltumatu ja juhindub Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning kodukorrast.

1.7 Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.8 Seltsi liikmemaks tasutakse kord aastas, mille tähtaja otsustab Seltsi juhatus. Liikmemaksu suuruse määrab Seltsi Üldkoosolek.

1.9 Seltsi missioon on luua toetav keskkond tulevaste arstide kasvamiseks tervikliku lähenemisega professionaalideks ning osaleda tugeva tervishoiusüsteemi kujundamisel. Seltsi visioon on pidevalt tõsta Eesti rahva füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu arstitudengite arendamise, rahva tervist toetavate hoiakute juurutamise ning tervisesõbraliku poliitilise keskkonna loomise abil.

1.10 Seltsi tegevussuunad on täpsustatud Seltsi strateegias.

ARTIKKEL 2. SELTSI LIIKMED, LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JAVÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD

2.1 Seltsi liikmeks võib saada iga Eesti Vabariigis õppiv või Eesti Vabariigi kodakondsust omav arstiteadusüliõpilane või põhikirjas sätestatud kriteeriumitele vastav toetajaliige, kes kirjalikult tunnistab Seltsi põhikirja, kodukorda, seisukohti ja eesmärke.

2.2 Liikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus liikmeks astuda sooviva isiku (edaspidi “liikmestaatuse taotleja”) Seltsi koduleheküljel või juhatusele kirjalikult adresseeritud avalduse alusel hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates avalduse saamise päevast.

2.2.1 Kui juhatus keeldub liikmestaatuse taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab Üldkoosolek;

2.2.2 Seltsi juhatus informeerib liikmestaatuse taotlejat otsusest liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates otsuse vastuvõtmisest;

2.2.3 Seltsi liikmestaatuse taotleja võetakse liikmeks vastu hetkest, kui juhatus või Üldkoosolek on kinnitanud tema liikmestaatuse ning taotleja on tasunud liikmemaksu.

2.3 Liikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega alljärgnevatel alustel:

2.3.1 liige on Seltsi juhatusele esitanud kirjaliku avalduse Seltsist väljaastumise soovi kohta. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumisavalduse kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates avalduse juhatusele saabumise päevast. Välja astuda sooviv liige on kohustatud likvideerima kõik oma võlgnevused Seltsi ees enne juhatuse vastava otsuse langetamist;

2.3.2 Liikmel on liikmemaksu võlgnevus vastava majandusaasta liikmemaksu tasumise tähtajaks;

2.3.3 Kui Seltsi liige ei ole osalenud kahel järjestikusel Üldkoosolekul kas isiklikult või volitusega;

2.3.4 Liige on rikkunud käesoleva põhikirja sätteid;

2.3.5 Liige on käitunud ebaväärikalt või kahjustanud Seltsi, Tartu Ülikooli või Eesti Vabariigi mainet.

2.4 Liige loetakse väljaastunuks või väljaarvatuks alates juhatuse vastava otsuse vastuvõtmise hetkest.

2.5 Liikmeks oleku lõppemisega lõppevad isikul Seltsiga seotud õigused ja kohustused.

2.6 Liikme Seltsist väljaastumisel ei kuulu tema poolt tehtud liikmemaksud ega muud maksed Seltsi poolt talle tagastamisele.

ARTIKKEL 3. SELTSI LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Seltsi liikmel on õigus:

3.1.1 Võtta hääleõigusega osa Seltsi Üldkoosolekutest isiklikult või tema poolt kirjalikult volitatud esindaja kaudu. Esindajaks saab olla vaid Seltsi liige, kes sel juhul omab nii enese kui ka kuni kahe volitaja häält;

3.1.2 Esitada juhatusele kirjalikke avaldusi, kaebusi ja järelepärimisi seoses Seltsi tegevusega. Avalduste ja kaebuste lahendamise ja järelepärimistele vastava korra kehtestab juhatus kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja õigusaktidega;

3.1.3 Võtta sõna Seltsi koosolekutel, vastavalt kodukorras reglementeeritud korrale;

3.1.4 Olla valitud Seltsi juhatusse, revisjonikomisjoni, töögrupijuhiks ja teistele ametikohtadele; vastavalt põhikirjas, kodukorras ja ametikirjeldustes reglementeeritud korrale;

3.1.5 Osa võtta Seltsi poolt korraldatud üritustest;

3.1.6 Taotleda oma Seltsi eesmärkide saavutamisele suunatud tegevuses Seltsi toetust ning kaitset.

3.2 Seltsi liige on kohustatud:

3.2.1 Täitma käesolevat põhikirja, Seltsi Üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning ettekirjutisi;

3.2.2 Osalema Üldkoosolekutel kas isiklikult või volitusega;

3.2.3 Tasuma liikmemaksu, mille suuruse määrab Üldkoosolek. Liikmemaks peab olema tasutud vastava majandusaasta liikmemaksu tasumise kuupäevaks.

3.3 Üldkoosolekul ei saa esindada üks Seltsi liige volikirjaga rohkemat kui kaht Üldkoosolekul mitte osalevat Seltsi liiget.

ARTIKKEL 4. SELTSI TOETAJALIIKMED, TOETAJALIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD, TOETAJALIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Toetajaliige on isik, kes osaleb vabatahtlikuna Seltsi töös ja tunnistab kirjalikult Seltsi põhikirja, kodukorda ja eesmärke.

4.2 Toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab Seltsi juhatus liikmeks astuda sooviva isiku (edaspidi “liikmestaatuse taotleja”) Seltsi koduleheküljel või juhatusele kirjalikult adresseeritud avalduse alusel hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates avalduse saamise päevast.

4.2.1 Kui juhatus keeldub toetajaliikmestaatuse taotlejat toetajaliikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema toetajaliikmeks vastuvõtmise otsustab Üldkoosolek;

4.2.2 Seltsi juhatus informeerib liikmestaatuse taotlejat otsusest liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates otsuse vastuvõtmisest;

4.2.3 Seltsi liikmestaatuse taotleja võetakse liikmeks vastu hetkest, kui juhatus või Üldkoosolek on kinnitanud tema liikmestaatuse ning taotleja on tasunud liikmemaksu.

4.3 Toetajaliikme võib Seltsist välja arvata juhatuse otsusega alljärgnevatel alustel:

4.3.1 Toetajaliige on Seltsi juhatusele esitanud kirjaliku avalduse Seltsist väljaastumise soovi kohta. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumisavalduse kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates avalduse juhatusele saabumise päevast. Välja astuda sooviv toetajaliige on kohustatud likvideerima kõik oma võlgnevused Seltsi ees enne juhatuse vastava otsuse langetamist;

4.3.2 Toetajaliikmel on liikmemaksu võlgnevus vastava majandusaasta liikmemaksu tasumise tähtajaks;

4.3.3 Toetajaliige on rikkunud käesoleva põhikirja sätteid;

4.3.4 Toetajaliige on käitunud ebaväärikalt või kahjustanud Seltsi, Tartu Ülikooli või Eesti Vabariigi mainet.

4.4 Toetajaliige loetakse väljaastunuks või väljaarvatuks alates juhatuse vastava otsuse vastuvõtmise hetkest.

4.5 Toetajaliikmeks oleku lõppemisega lõpevad isikul Seltsiga seotud õigused ja kohustused.

4.6 Toetajaliikme Seltsist väljaastumisel ei kuulu tema poolt tehtud liikmemaksud ega muud maksed Seltsi poolt talle tagastamisele.

4.7 Seltsi toetajaliige on kohustatud:

4.7.1 Täitma käesolevat põhikirja, Seltsi Üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning ettekirjutisi;

4.7.2 Tasuma Seltsi liikmemaksu vastavalt põhikirjas sätestatud liikmemaksu tasumise korrale.

4.8 Seltsi toetajaliikmel on õigus:

4.8.1 Osaleda Seltsi Üldkoosolekul ning Seltsi töögruppide töös;

4.8.2 Osaleda Seltsi korraldatud üritustel võrdsetel õigustel Seltsi liikmetega;

4.8.3 Seltsi Üldkoosoleku otsusega on võimalik anda toetajaliikmele hääleõigus Seltsi revisjonikomisjoni töös;

4.8.4 Toetajaliikmel, kes on Eesti Vabariigis õppiv või Eesti Vabariigi kodakondsust omav üliõpilane, on õigus taotleda Seltsi liikmestaatust, kui toetajaliige on täitnud järgnevad kriteeriumid:

4.8.4.1 On osalenud vähemalt ühel Seltsi üldkoosolekul;

4.8.4.2 On saanud soovituskirja juhtkonna liikmelt;

4.8.4.3 On esitanud Seltsi juhatusele motivatsioonikirja.

4.8.5 Liikmestaatuse andmine otsustatakse juhatuse koosolekul esitatud dokumentide alusel hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates kõikide kriteeriumite täitmisest.

4.8.5.1 Seltsi juhatus informeerib liikmestaatust taotlevat toetajaliiget otsusest liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates otsuse vastuvõtmisest.

4.8.6 Puudub hääleõigus Üldkoosolekul.

4.8.7 Puudub õigus kandideerida Üldkoosolekul valitavatele ametikohtadele, kui põhikiri või kodukord ei sätesta teisiti.

ARTIKKEL 5. AULIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Auliikme staatus antakse Seltsi Üldkoosoleku otsusega isikule, kes on oma tegevustes silmapaistvalt kaasa aidanud Seltsi eesmärkidele. Auliikme staatuse Üldkoosoleku otsusega omistamiseks on vaja isiku kirjalikku nõusolekut esitamaks isikut auliikme kandidaadi kohale.

5.1.1 Auliikmel on õigus osaleda Seltsi Üldkoosolekul ning Seltsi töögruppide töös.

5.1.2 Auliikmel puudub hääleõigus.

5.1.3 Auliige ei ole kohustatud maksma Seltsi liikmemaksu.

5.1.4 Auliikme staatus on eluaegne.

5.1.5 Auliikmel on õigus loobuda auliikme staatusest kirjaliku avaldusega Seltsi juhatusele.

5.1.6 Seltsi Üldkoosoleku otsusega on võimalik võtta ära isikult auliikme staatus kui auliige on käitunud ebaväärikalt või kahjustanud Seltsi, Tartu Ülikooli või Eesti Vabariigi mainet.

5.1.7 Auliikmete hulgal ei ole ülempiiri.

5.1.8 Seltsi auliikme staatus omistatakse ühe majandusaasta jooksul mitte rohkemale kui ühele isikule, välja arvatud kui Üldkoosolek otsustab teisiti.

ARTIKKEL 6. SELTSI VILISTLASED JA SELTSI VILISTLASKOGU

6.1 Seltsil on vilistlased ja vilistlaskogu.

6.2 Seltsi vilistlasi ja vilistlaskogu puudutavat reglementeerib Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi Vilistlaskogu statuut.

ARTIKKEL 7. SELTSI TEGEVUSE JUHTIMINE

7.1 Seltsi juhtorganiteks on Üldkoosolek ja juhatus.

7.2 Seltsi Üldkoosolek on Seltsi kõrgeim juhtorgan.

7.3 Seltsi juhatus on Seltsi juhtorgan Üldkoosolekute vahelisel ajal.

7.4 Kõigi juhatuse liikmete ametis oleku aeg on üks aasta. Juhatuse liikmete ametiaeg algab 30 päeva pärast Üldkoosoleku toimumise päeva, mil juhatuse liige valiti. Juhatuse liige võib kandideerida samale ametikohale ka korduvalt.

7.4.1 Juhatuse korraline valimine toimub kevadisel Üldkoosolekul. Kui juhatuse liige astub tagasi või Üldkoosoleku otsusega tagandatakse ta enne ametlikku ametis oleku aja lõppu, siis valitakse erakorralisel Üldkoosolekul vastavale kohale uus esindaja, kes on ametis järgmise kevadise Üldkoosolekuni.

7.5 Juhatuse korralisel valimisel valitakse juhatuse esimees ja neli aseesimeest.

7.6 Juhatus koosneb viiest liikmest.

7.6.1 Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees ehk Seltsi president.

7.6.1.1 Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda üks juhatuse esimehe poolt määratud juhatuse liikmetest.

7.6.2 Juhatuse aseesimehed ehk peale juhatuse esimehe veel Seltsi juhatuse liikmed on:

7.6.2.1 Seltsi asepresident siseasjade alal;

7.6.2.2 Seltsi asepresident välisasjade alal;

7.6.2.3 Seltsi peasekretär;

7.6.2.4 Seltsi asepresident finantsasjade alal.

7.7 Seltsi juhatuse liikmete vastutusalad ja rollid Seltsi juhtimisel Üldkoosolekute vahelisel ajal on reglementeeritud Seltsi põhikirja, kodukorra ja Seltsi juhatuse ametikirjeldustega.

7.8 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt 11 (üksteist) korda aastas. Juhatus on kohustatud kokku tulema erakorraliselt juhatuse esimehe kutsel, 2/5 juhatuse liikmete taotlusel või kui seda nõuab revisjonikomisjon.

7.9 Kõigil juhatuse liikmetel on koosolekul üks hääl. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 3/5 juhatusest. Juhatuse otsused võetakse vastu juhatuse koosolekul osalevate juhatuse liikmete poolthäälteenamusega 3/5.

7.10 Juhatuse koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla protokollija ja koosoleku juhataja. Protokoll peab olema kättesaadav kõigile Seltsi liikmetele hiljemalt kaks nädalat pärast juhatuse koosoleku toimumist.

7.11 Juhatuse otsused ja ettekirjutused jõustuvad alates otsuse tegemise hetkest.

7.12 Juhatuse pädevusse kuuluvad:

7.12.1 Seltsi esindamine, Üldkoosolekute otsuste täideviimine ja Seltsi juhtimine Üldkoosolekute vahelisel ajal;

7.12.2 Majandusaasta aruande ja majandusaasta plaani koostamine ja Üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;

7.12.3 Teised küsimused, mis ei ole vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja õigusaktidele ning Seltsi põhikirjale Üldkoosoleku ainupädevuses.

ARTIKKEL 8. JUHTKOND

8.1 Juhatus, alaliste ja ajutiste töögruppide juhid ning seltsi tugistruktuuride ametnikud moodustavad juhtkonna.

8.2 Juhtkonna koosoleku pädevuses on otsustada küsimusi, mis on juhatuse pädevuses, kui on kohal 3/5 juhatuse liikmetest ja järgmine juhatuse koosolek otsuse kinnitab.

8.3 Juhatus on kohustatud kokku kutsuma juhtkonna koosoleku vähemalt 9 (üheksal) korral aastas.

8.4 Juhtkonna koosolekut juhib Seltsi president või tema poolt määratud juhatuse liige.

8.5 Juhtkonna koosoleku funktsiooniks on informeerida juhtkonna liikmeid Seltsi tegemistest ja plaanidest ning kaasata juhtkonna liikmeid seltsi juhtimist puudutavatesse küsimustesse.

8.6 Juhtkonna koosolekud protokollitakse ja protokoll peab olema kättesaadav kõigile Seltsi liikmetele hiljemalt kaks nädalat pärast juhtkonna koosoleku toimumist.

8.7 Juhtkonna koosolekul on kohustatud osalema:

8.7.1 Kõik juhatuse liikmed;

8.7.2 Kõik alaliste töögruppide juhid või assistendid;

8.7.3 Kõik ajutiste töögruppide juhid;

8.7.4 Ametnikud, välja arvatud veebihaldur.

8.8 Kui Juhtkonna koosolekul ei saa osaleda selleks kohustatud isikud, siis peavad nad sellest teavitama Seltsi juhatust hiljemalt juhtkonna koosoleku toimumise kuupäevast eelmisel kalendripäeval.

8.9 Juhtkonna koosolekust on õigus osa võtta kõigil Seltsi liikmetel.

ARTIKKEL 9. ÜLDKOOSOLEK

9.1 Seltsi Üldkoosolek toimub korraliselt kaks korda aastas. Korralised Üldkoosolekud kutsub kokku juhatus kevadel (vahemikus aprill kuni mai) ja sügisel (vahemikus oktoober kuni november).

9.2 Korralise Üldkoosoleku toimumise eest vastutab juhatus.

9.3 Juhatus on kohustatud saatma välja teatise korralise Üldkoosoleku toimumise aja ja koha kohta vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne korralise Üldkoosoleku toimumist.

9.4 Juhatus on kohustatud saatma korralise Üldkoosoleku päevakorra vähemalt seitse (7) kalendripäeva enne väljakuulutatud korralise Üldkoosoleku toimumist.

9.5 Juhatus peab erakorralise Üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Seltsi liikmetest või revisjonikomisjon.

9.6 Kui juhatus ei kutsu kokku Üldkoosolekut vastavalt punktis 8.5 nimetatud korrale, võivad taotlejad Üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

9.7 Juhatus võib omal algatusel kokku kutsuda erakorralise Üldkoosoleku. Juhatus on kohustatud välja saatma teate erakorralise Üldkoosoleku toimumisest vähemalt kümme (10) kalendripäeva enne erakorralise Üldkoosoleku toimumist.

9.8 Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

9.8.1 Seltsi põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;

9.8.2 Seltsi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

9.8.3 Juhatuse liikmete, töögrupijuhtide ja revisjonikomisjoni valimine ning juhatuse liikmete ja revisjonikomisjoni volituste ennetähtaegne lõpetamine;

9.8.4 Liikmemaksu kindlaksmääramine;

9.8.5 Laenu võtmise otsustamine;

9.8.6 Juhatuse poolt esitatud majandustegevuse aastakava vastuvõtmine ja majandustegevuse aastaaruande ning revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;

9.8.7 Juhatuse otsuste tühistamine ja muutmine;

9.8.8 Alalise töögrupi loomine ja laiali saatmine;

9.8.9 Seisukohtade vastuvõtmine ja kehtetuks tunnistamine;

9.8.10 Kodukorra sisuline muutmine ja uue kodukorra vastuvõtmine;

9.8.11. Ametikirjelduste vastuvõtmine, kehtetuks tunnistamine ja sisuline muutmine;

9.8.12 Strateegia vastuvõtmine, ennetähtaegne kehtetuks tunnistamine ja sisuline muutmine.

9.9 Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl. Lisanduvad volitatud liikmete hääled.

9.10 Üldkoosolekul põhikirja, kodukorra, ametikirjelduste muutmist ja seisukohtade vastuvõtmist otsustatakse, kui Üldkoosolekul on isiklikult või volitusega esindatud 1/4 viimase juhatuse koosoleku protokolliga kinnitatud Seltsi liikmete arvust.

9.11 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole (51%) koosolekul osalenud Seltsi liikmetest või nende esindajatest.

9.12 Põhikirja muutmine, seisukoha vastuvõtmine ja kehtetuks tunnistamine, Seltsi ühinemine, jagunemine või lõpetamine otsustatakse kohalolevate ja esindatud liikmete 2/3 häälteenamusega, kui Eesti Vabariigis kehtivates seadustes ja õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

9.13 Üldkoosolek ja selle otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla Seltsi president või tema poolt volitatud esindaja, koosoleku juhataja, protokollija ja üks liige.

9.14 Üldkoosoleku protokoll peab olema kõigile Seltsi liikmetele kättesaadav hiljemalt kaks nädalat pärast Üldkoosoleku toimumist.

9.15 Üldkoosoleku otsused jõustuvad nende vastuvõtmisest Üldkoosolekul, välja arvatud kui vastu võetud otsus ise ei sätesta teist jõustumise tähtaega.

ARTIKKEL 10. SELTSI TÖÖGRUPID

10.1 Seltsis on Seltsi eesmärkide elluviimiseks töögrupid.

10.2 Seltsi töögrupid jagunevad alalisteks töögruppideks ja ajutisteks töögruppideks.

10.3 Alaliste töögruppide töö eest vastutavad alaliste töögruppide juhid, kes valitakse üheks aastaks kevadisel Üldkoosolekul. Välisvahetuse töögrupi juht valitakse sügisesel Üldkoosolekul.
Töögrupi juhi ametiaeg algab 30 päeva pärast Üldkoosoleku toimumise päeva, mil töögrupi juht valiti.

10.4 Seltsi töögrupijuhtide ülesanded on reglementeeritud Seltsi põhikirja, kodukorra ja Seltsi ametikirjeldustega.

10.5 Alalise töögrupi juhi ametikohustuste ennetähtaegseks lõpetamiseks peab ta esitama juhatusele vastava avalduse, mille järgselt juhatus otsustab töögrupi juhi ametist vabastamise.

10.5.1 Alalise töögrupi juhi ametikohustused võib ennetähtaegselt lõpetada ametikohustuste täitmata jätmise korral juhatuse ja revisjonikomisjoni ühise otsuse alusel.

10.6 Alaliste töögruppide juhtide kohustused on:

10.6.1 Alalise töögrupi koosolekute ja töö juhtimine;

10.6.2 Alalise töögrupi koosolekute kokkukutsumine vähemalt kahel korral semestris;

10.6.3 Osalemine juhtkonna koosolekutel.

10.7 Kõik alalised töögrupid valivad vähemalt ühe töögrupi assistendi.

10.8 Alaliste töögruppide assistentide õigused on:

10.8.1 Alalise töögrupi koosolekute ja töö juhtimine alalise töögrupi juhi äraolekul;

10.8.2 Alalise töögrupi esindamine juhtkonna koosolekul, juhul kui seda ei saa teha alalise töögrupi juht.

10.9 Seltsi Üldkoosoleku otsusega saab alalise töögrupi laiali saata, juhul kui töögrupp ei ole olnud esindatud viimasel kolmel Seltsi Üldkoosolekul.

10.10 Seltsi ajutiste töögruppide moodustamise ja laialisaatmise eest vastutab juhatus.

10.11 Seltsi ajutised töögrupid moodustatakse kindla eesmärgiga tegevuse läbiviimiseks, mis sõnastatakse üheselt ja arusaadavalt juhatuse koosolekul.

10.12 Seltsi ajutised töögrupid moodustatakse määratud ajaks, mis ei või olla pikem kui üks aasta.

10.13 Seltsi Üldkoosoleku otsusega on võimalik pikendada ajutise töögrupi volitusi või ülejärgmise Üldkoosolekuni.

10.14 Seltsi Üldkoosoleku otsusega on võimalik ajutine töögrupp laiali saata.

10.15 Üldkoosolekul võetakse vastu otsus ajutine töögrupp muuta alaliseks töögrupiks neljandal Üldkoosolekul peale alustamist või saata ajutine töögrupp laiali.

10.16 Seltsi ajutise töögrupi juhi ja tema ametiaja määrab juhatus.

10.17 Seltsi ajutisse töögruppi on õigus kuuluda kõigil Seltsi liikmetel, toetajaliikmetel, vilistlasliikmetel ja auliikmetel.

10.18 Ajutise töögrupi juhi ametikohustuste ennetähtaegseks lõpetamiseks peab ta esitama juhatusele vastava avalduse, mille järgselt juhatus otsustab töögrupi juhi ametist vabastamise.

10.19 Ajutise töögrupi juhile kehtivad samad õigused ja kohustused nagu alalise töögrupi juhile.

10.20 Seltsi alalisteks töögruppideks on:

10.20.1 Curare e Seltsi perioodikaväljaande “Curare” töögrupp;

10.20.2 Hariduse töögrupp;

10.20.3 Keskkonnatervise töögrupp;

10.20.4 Rahu ja inimõiguste töögrupp;

10.20.5 Rahvatervise töögrupp;

10.20.6 Seksuaaltervise töögrupp;

10.20.7 Siseürituste töögrupp;

10.20.8 Spordigrupp;

10.20.9 Teaduse töögrupp;

10.20.10 Välisvahetuse töögrupp.

ARTIKKEL 11. SELTSI TUGISTRUKTUURID

11.1 Seltsi tugistruktuuride ametnikud on veebihaldur, pressiesindaja ja arendusjuht.

11.2 Tugistruktuuride ametnikel on konkreetne vastutusala, õigused ja kohustused, mille reglementeerivad Seltsi põhikiri, kodukord ja ametikirjeldused.

11.3 Seltsi juhatus on kohustatud kuulutama 90 päeva jooksul pärast kevadist Üldkoosolekut välja avaliku konkursi tugistruktuuride ametnike kohtade täitmiseks. Kandidaat valitakse ametikohale Juhatuse koosoleku otsusega, mille poolt peab hääletama 4/5 juhatuse liikmetest. Juhatus on kohustatud edastama Seltsi postiloendisse info kandidaadi valituks osutumise kohta 7 kalendripäeva jooksul.

11.3.1 Ametnike valimise avalikul konkursil saavad osaleda Seltsi liikmed ja toetajaliikmed;

11.3.2 Ametnik peab olema varasemalt isiklikult osalenud vähemalt ühel Üldkoosolekul ning omama sisulist ülevaadet Seltsi põhikorrast, kodukorrast, struktuurist ja oma ametikirjeldusest.

11.4 Tugistruktuuride ametnike ametiaeg on kuni üks aasta ja 90 päeva alates konkursi võitmisest, kuid lõppeb hiljemalt 90 päeva pärast ametiajal toimunud kevadist Üldkoosolekut.

11.5 Veebihalduri kohustusteks on Seltsi kodulehekülje toimimise ning sealse informatsiooni uuendamise tagamine.

11.6 Pressiesindaja kohustusteks on Seltsi meediasuhete korraldamine ja Seltsi sotsiaalmeedia kanalite haldamine.

11.7 Arendusjuhi kohustusteks on liikmete nimekirja ja meililistide haldamine ning liikmete arengu toetamine koolitusprogrammi arendamise abil.

ARTIKKEL 12. SELTSI TEGEVUSE REVIDEERIMINE

12.1 Seltsi kontrollorgan on revisjonikomisjon, mille liikmed valitakse Seltsi liikmete ja toetajaliikmete hulgast sügisesel Üldkoosolekul sügisese Üldkoosolekuni.

12.2 Revisjonikomisjon koosneb koos revisjonikomisjoni esimehega viiest liikmest. Revisjonikomisjoni esimees valitakse Seltsi liikmete hulgast.

12.3 Revisjonikomisjoni ülesanded on reglementeeritud Seltsi põhikirja, kodukorra ja Seltsi ametikirjeldustega.

12.4 Revisjonikomisjoni võib kuuluda kuni kaks toetajaliiget.

12.5 Juhul kui revisjonikomisjoni valitakse toetajaliige, siis Üldkoosoleku otsusega antakse neile automaatselt hääleõigus revisjonikomisjoni siseses töös.

12.6 Revisjonikomisjoni ei või kuuluda Seltsi juhatuse liikmed, töögruppide juhid, töögruppide ja juhatuse assistendid, tugistruktuuride ametnikud ega inimesed, kes on Seltsis lepingulisel tööl.

12.7 Revisjonikomisjon esitab igal korralisel Üldkoosolekul kinnitamiseks aruande eelneva poole aasta tegevuse kohta.

12.8 Revisjonikomisjonil on õigus:

12.8.1 Kontrollida Seltsi varalist olukorda, pangaarveid ning raamatupidamisdokumente;

12.8.2 Nõuda juhatuselt, töögrupijuhtidelt, veebihaldurilt ja ja tugistruktuuride ametnikelt suulisi ja kirjalikke selgitusi;

12.8.3 Viibida juhatuse koosolekutel ja olla informeeritud juhatuse otsustest ja ettekirjutustest, kokku kutsuda erakorraline juhatuse koosolek;

12.8.4 Kutsuda kokku erakorraline Üldkoosolek vastavalt seaduses kirjeldatud korrale.

12.9 Revisjonikomisjon tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord aastas. Revisjonikomisjoni kokkukutsumise eest vastutab Revisjonikomisjoni esimees.

ARTIKKEL 13. SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE, JAGUNEMINE JA ÜHINEMINE

13.1 Otsus Seltsi tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu Üldkoosolekul. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 Üldkoosolekust osavõtvatest ja esindatud liikmetest.

13.2 Seltsi tegevuse lõpetamine, jagunemine ja ühinemine toimub Eesti Vabariigis kehtivates seadustes ja õigusaktides sätestatud korras.

13.3 Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud Seltsi vara tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.