EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI KODUKORD

I ÜLDKOOSOLEKUTE KORD

1.1. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (edaspidi „Selts“) Üldkoosolekul (edaspidi „Üldkoosolek“) on sõnaõigus kõigil kohalviibivatel liikmetel, toetajaliikmetel, vilistlasliikmetel ja auliikmetel. Hääleõigus on ainult liikmetel. Külalistel on sõnaõigus ainult juhul, kui seda lubab Üldkoosoleku juhataja.

1.2. Päevakorrapunkti arutlemisel annab sõna koosoleku juhataja kuni kahekümnele esimesele soovijale, kes annavad sellest märku vastavalt Üldkoosoleku juhataja määratud korrale. Sõnavõtuks on aega kuni üks minut. Üle ühe minuti kestnud sõnavõtu puhul on Üldkoosoleku juhatajal õigus sõnavõtt katkestada.

1.2.1. Pikemad sõnavõtud konkreetse päevakorrapunkti juures on lubatud, kui Üldkoosolek seda poolthäälte enamusega toetab või kui selleks näeb vajadust Üldkoosoleku juhataja.

1.3. Üldkoosoleku juhatajal on õigus Üldkoosoleku korda ja avalikku korda rikkuv osaleja korrale kutsuda. Üldkoosoleku juhatajal on õigus korralekutsumisele mitte allunud osalejal nõuda koosolekult lahkumist.

1.4 Üldkoosolekul toimuvad hääletused jagunevad avalikeks ja salajasteks hääletusteks. Salajaste hääletuste korral ei ole tuvastatav, millisele valikule liige hääle andis. Hääletuste lõppfaasis on lubatud ette lugeda nimekiri hääletamata liikmetest.

1.5 Üldkoosoleku juhataja võib määrata hääletusaja maksimaalse kestuse, teatades see enne hääletuse avamist. Probleemide esinemisel võib seda aega pikendada.

II ÜLDKOOSOLEKU JUHATAJA JA PROTOKOLLIJA

2.1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valitakse Üldkoosoleku alguses. Üldkoosoleku  juhatajaks ja protokollijaks on õigus kandideerida kõigil Seltsi liikmetel, toetajaliikmetel, vilistlasliikmetel ja auliikmetel.

2.2. Seltsi juhatus on kohustatud esitama Üldkoosoleku alguses Üldkoosoleku juhataja ja protokollija kohale vähemalt ühe kandidaadi.

2.3. Üldkoosolekul võib olla korraga ainult üks juhataja ja üks protokollija.

2.4. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valitakse avalikul hääletusel poolthäälte enamusega. Kui Üldkoosoleku juhataja või protokollija kohale osutub valituks rohkem kui üks inimene, tõmmatakse valituks osutunute vahel loosi Seltsi presidendi valitud meetodil..

2.5 Üldkoosoleku juhataja õigused ja kohustused:

2.5.1 õigus alustada ja lõpetada hääletusi;

2.5.2 õigus anda ja võtta sõna;

2.5.3 õigus määrata sõnavõttude ajalist kestust ja järjekorda;

2.5.4 õigus määrata hääletamiste ajalist kestust;

2.5.5 õigus inimesi Üldkoosolekult eemaldada;

2.5.6 Üldkoosoleku juhatajal ei ole õigust kandideerida antud Üldkoosolekuga valitavatele ametikohtadele;

2.5.7 kohustus olla oma otsustes ja tegevustes erapooletu;

2.5.8 kohustus tutvuda Üldkoosoleku päevakorra ning Üldkoosoleku korda reglementeerivate dokumentidega;

2.5.9 kohustus üle vaadata ja allkirjastada üldkoosoleku protokoll.

III VALIMISTE KORD ÜLDKOOSOLEKUL

3.1 Üldkoosolekul kandideerimiseks tuleb kandideerimisperioodil esitada kandideerimisdokumendid või avaldada selge suuline soov päevakorras oleva vastava punkti juures ettenähtud ajal.

3.1.1 Kandideerimisperiood on neliteist kuni kaks kalendripäeva enne Üldkoosoleku toimumise päeva, mille jooksul on Seltsi liikmetel lubatud esitada juhatusele kandideerimise sooviga oma CV ja kuni kahe A4-pikkune motivatsioonikiri.

3.1.2 Juhatuse liikmete kandidaatidel on soovituslik esitada koos motivatsioonikirjaga kuni kahe A4-pikkune tegevusplaan. Tegevusplaan koosneb ideedest ja plaanidest, mida ametiajal ära soovitakse teha ning mida ja kuidas saavutada.

3.1.3 Üks juhatuse liikmetest on kohustatud tegema kõik esitatud kandideerimisdokumendid kättesaadavaks Seltsi liikmetele ja edastama sellekohase info Seltsi üldlisti.

3.2 Nõuded ja eeldused kandidaatidele on esitatud Seltsi põhikirjas, Seltsi kodukorras ja Seltsi ametikirjeldustes. (vanasti oli 3.1)

3.3. Kandidatuurid ametikohtadele esitatakse Üldkoosolekul ühes voorus, erandiks on juhatus, mille kanditatuurid esitatakse kahes voorus

3.3.1. Esimeses voorus esitavad kandidaadid suuliselt ning soovi korral näitlikke abivahendeid kasutades kuni viieminutilise motivatsioonikõne, millele järgneb küsimuste esitamine.

3.3.1.1. Kui samale ametikohale kandideerib rohkem kui üks isik, siis motivatsioonikõnede esitamise ajal peavad teised kandidaadid Üldkoosoleku toimumise ruumist lahkuma

3.3.1.2. Küsimustevoorus annab Üldkoosoleku juhataja võimaluse esitada üks küsimus kuni kolmele esimesele küsimise soovist märku andnud sõnaõigusega Üldkoosolekul osalejale.

3.3.1.3. Pärast küsimuste esitamist vastab kandidaat kõigile esitatud küsimustele korraga, milleks on aega kuni kaks minutit.

3.3.2. Teises voorus vastavad juhatuse kandidaadid ühiselt neile esitatud küsimustele.

3.3.2.1. Teises küsimuste voorus on igal sõnaõigusega Üldkoosolekul osalejal õigus esitada üks ühine küsimus ühe või enama ametikoha kandidaatidele.

3.3.2.2 Vastamise korra määrab koosoleku juhataja. Teiseks küsimuste vooruks on kokku aega kuni kakskümmend minutit.

3.4. Üldkoosolekul valimiste päevakorrapunkti juures valitakse kolmest kuni kuuest Seltsi vabatahtlikust liikmest koosnev valimiskomisjon, mis vastutab valimiste läbiviimise ning häälte lugemise eest.

3.4.1. Valimiskomisjoni liikmete täpse arvu otsustab Üldkoosoleku juhataja.

3.4.2. Valimiskomisjoni ei või kuuluda antud Üldkoosolekul valitavatele ametikohtadele kandideerijad.

3.5. Mitme kandidaadi olemasolu korral võidab enim hääli saanud kandidaat.

3.5.1.Kui kohale on üks kandidaat, on valituks osutumiseks vajalik saada rohkem kui pool häältest.

3.5.2. Kui enim hääli saanud kandidaadid saavad valimistel võrdselt hääli, korraldatakse antud kandidaatide vahel samal koosolekul kordusvalimine.

3.5.3. Kui mitu kandidaati saavad ka kordusvalimistel võrdselt hääli, tõmmatakse enim hääli saanud kandidaatide vahel loosi.

3.6. Juhatuse liikmete, töögrupijuhtide, revisjonikomisjoni ja auliikmete valimised on salajased.

3.7. Kui ametikohale ei esitata ühtegi kandidaati või ükski kandidaat ei osutu valituks, määrab Seltsi juhatus pärast Üldkoosolekut ametikohale kuni järgmise Üldkoosoleku toimumiseni kohusetäitja.

3.7.1. Seltsi juhatus määrab koostöös kohusetäitjaga ametikirjeldusest lähtuvalt kohusetäitja õigused ja kohustused, mis kuuluvad teostamisele kuni järgmise korralise üldkoosolekuni.

3.7.2. Revisjonikomisjoni vabale kohale Seltsi juhatus kohusetäitjat määrata ei saa.

3.8. Kui revisjonikomisjonist avaldab Üldkoosolekute vahelisel ajal soovi lahkuda rohkem kui kaks inimest, on Seltsi juhatus kohustatud kokku kutsuma erakorralise üldkoosoleku uute revisjonikomisjoni liikmete valimiseks kolmekümne kalendripäeva jooksul

IV AMETI ÜLEANDMISE KORD

4.1. Juhatuse liikmete, töögrupijuhtide ameti üleandmise aeg kestab kolmkümmend kalendripäeva alates vastava Üldkoosoleku päevast või ametikohustuste ennetähtaegse lõpetamise päevast.

4.2. Juhtkonna üleandmise protsess toimub koostöös mõlema juhatusega. Protsessi eest vastutab ametist lahkuv juhatus.

4.3. Ameti üleandmise aja jooksul on ameti üleandja kohustatud korraldama ameti vastuvõtja ja üleandja vahel kaks kohtumist. Üleandmise protsessi juhib ameti üleandja.

4.4. Ametisse astuv ja ametist lahkuv juhatus on ameti üleandmise aja jooksul kohustatud korraldama kaks ametisse astuva ja ametist lahkuva juhatuse ühist koosolekut. Esimesekoosoleku korraldamise eest vastutab vana juhatus, teise eest uus juhatus.

4.5. Ametist lahkuv juhatus korraldab koostöös ametisse astuva juhatusega ameti üleandmise ajajooksul või esimesel võimalusel ametisse astuvale juhtkonnale sisekoolituse. Koolituse sisu eestvastutavad ametist lahkuvad president, asepresident siseasjade alal ja arendusjuht.

4.6. Ameti üleandja on kohustatud ametiaja lõpuks uuendama ameti kirjalikku juhist.

4.7. Kui ametikohal puudub vastuvõtja, on ameti üleandja kohustatud ameti üleandmise ajajooksul edastama uuendatud ameti kirjaliku juhise asepresidendile siseasjade alal.

4.8. Ameti vastuvõtja on kohustatud ameti üleandmise aja jooksul tutvuma ameti üleandjategevuskava ja poolaastaaruannetega. .

4.9. Töögrupi ametist lahkuv ja ametisse astuv juht koostavad üleandmisperioodi jooksul ühiseltjärgmise ametiaja tegevuskava

4.10. Ameti üleandja on kohustatud ameti vastuvõtja soovil poole aasta jooksul pärast ametiüleandmist andma informatsiooni üleandja ametisoleku ajal tehtu kohta.

4.11. Ametnike ameti üleandmise aeg kestab kolmkümmend kalendripäeva alates nende valimise päevast.

4.12. Üleandmisprotsessi ebaõnnestumisel on ameti üleandja ja ameti vastuvõtja kohustatud ühiselt andma aru üleandmise ebaõnnestumise kohta Seltsi juhatusele.

V TÖÖGRUPPIDE TÖÖ KORRALDUS

5.1. Töögruppide koosolekuid protokollitakse. Töögrupi juht on kohustatud neljateistkümnekalendripäeva jooksul pärast töögrupi koosoleku toimumist koosoleku protokolli lisama Seltsisisearhiivi ja edastama infokirja.

5.2. Töögrupi käsutuses olevate Seltsi vahendite tehnilise korrashoiu kontrollimise ja heaperemeheliku kasutamise eest vastutab töögrupi juht.

5.3. Töögrupi käsutuses olevate Seltsi vahendite tehnilistest riketest ja puudustest on töögrupi juht kohustatud teatama Seltsi juhatusele seitsme kalendripäeva jooksul pärast rikke või puuduseilmnemist.

5.4. Seltsist raha taotlemiseks tuleb Seltsi asepresidendile finantsasjade alal esitada vähemalt kaks nädalat enne üritust esitada digiallkirjastatud rahastustaotlus.

VI SELTSI KODUKORRA, AMETIKIRJELDUSTE JA STRATEEGIA MUUTMINE, VASTUVÕTMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE NING SEISUKOHTADE VASTUVÕTMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

6.1. Seltsi kodukorra sisuline muutmine ja uue kodukorra vastuvõtmine kuulub Seltsi Üldkoosoleku ainupädevusse.

6.2. Seltsi ametikirjelduste muutmine, vastuvõtmine ja kehtetuks tunnistamine kuulub Seltsi Üldkoosoleku ainupädevusse.

6.3. Seltsi strateegia vastuvõtmine, ennetähtaegne kehtetuks tunnistamine ja sisuline muutmine kuulub Seltsi Üldkoosoleku ainupädevusse.

6.4. Seltsi kodukorra ametikirjelduste ja strateegia mittesisulised muudatused võivad toimuda ka juhatuse ja revisjonikomisjoni ühise otsuse abil.

6.5. Seltsi seisukohtade vastuvõtmine ja kehtetuks tunnistamine kuulub Seltsi Üldkoosoleku ainupädevusse.

6.5.1 Seltsi seisukoht kehtib neli aastat, selle kehtetuks tunnistamiseni või uuendatud versiooni vastuvõtmiseni.

6.6. Seltsi juhatusel on õigus kokku kutsuda ajutine töögrupp või vastavasisulisi koosolekuid kodukorra ja ametikirjelduste muutmise projekti ettevalmistamiseks või uue kodukorra projekti ettevalmistamiseks.