Mis on EAÜS?

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts on Tartus tegutsev Eesti arstitudengeid ühendav organisatsioon. EAÜS tegutseb selle nimel, et tulevased Eesti arstid oleksid professionaalselt senisest veel kõrgemal tasemel. Selleks loome üheskoos erinevaid võimalusi arstitudengite igakülgseks arendamiseks ning eneseteostuseks, et nii saaksid meist veelgi paremad arstid meie patsientidele kui ka Eesti ühiskonnale. Me tegutseme selle nimel, et Eesti arstkond oleks ühtehoidev ning tegutseks ühiselt parema Eesti tervishoiu nimel. Me tahame töötada tervishoiusüsteemis, mis arvestab nii patsientide kui ka töötajate vajadustega, seega osaleme aktiivselt tervishoiu tulevikku käsitlevates aruteludes nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Me leiame, et inimese õnne üheks komponendiks on hea tervis, mistõttu tegutseme selle nimel, et füüsiline ja vaimne heaolu oleks meie riigis kõrgelt hinnatud. Korraldame arvukalt üritusi, tõstmaks inimeste teadlikkust tervisega seonduvast, ning rõhutame seda, kui oluline on võtta vastutust oma tervise eest.

Meie tegevusi viivad ellu üheksa erinevat töögruppi: rahvatervise, seksuaaltervise, rahu-ja inimõiguste, hariduse, kliinilise välisvahetuse, teaduse, spordi ja siseürituste töögrupp. Lisaks anname välja ajakirja Curare, mis kajastab arstitudengite tegemisi ning meie jaoks olulisi teemasid. Töögruppide tegemistest loe lähemalt siit.

Selle kõigega paralleelselt osaleb EAÜSi juhatus ning teised aktiivsemad liikmed tervishoiusüsteemi arendamise protsessis. 2011. aasta sügisest oleme ka Eesti Arstide Liidu assotsieerunud liikmed, mis suurendab senist koostööd praeguste ning tulevaste arstide vahel. Tihedat koostööd teeme ka EAÜSi nö vanema vennaga ehk Eesti Nooremarstide Ühendusega, mis koondab enda alla Eesti noori arste ning seisab nende huvides eest, olles peale arstiteaduskonna lõpetamist meie järgmiseks koduorganisatsiooniks.

Lisaks kohalikule tegutsemisele kuulub EAÜS ka ülemaailmsesse arstitudengite liitu IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations). Nimetatud organisatsioon on ühtlasi ka suurim tudengiorganisatsioon maailmas olles katuseorganisatsiooniks 118 liikmesorganisatsioonile 110 riigist. Täpsemat infot IFMSA kohta leiad siit. Kaks korda aastas – märtsis ja augustis – osaleb EAÜSi delegatsioon IFMSA peaassambleel, mis toimub iga kord erinevas riigis.

EAÜS järgib Vabaühenduste Eetikakoodeksit, mis sätestab vabaühenduste väärika tegutsemise põhimõtted, mille järgimine tõstab ühenduste ja mittetulundussektori usaldusväärsust ühiskonnas.

Meie unistame sellest, et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis!

Ühispilt 2018. aasta kevadisel üldkoosolekul

Ühispilt 2018. aasta kevadisel üldkoosolekul

Ajalugu

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, toonase nimega Eesti Arstiüliõpilaste Liit, loodi ajavahemikus 1989-1991.

Organisatsiooni üheks asutamisajendiks oli tudengite värbamine Nõukogude Armeesse. Moodustati Eesti Arstiüliõpilaste Liit, võitlemaks TÜ arstitudengite värbamise vastu ajateenistusse. Asutajaliikmeteks olid Tarmo Kariis, Ivo Valter jt. Oli vaja ühtset organisatsiooni, kes koordineeriks TÜ suurima üliõpilaste arvuga teaduskonna üliõpilaselu.

EAÜLil oli oma põhikiri, mis kinnitati 1990. aasta sügisel. Tartu Linnavalitsuses registreeriti selts 29.12.1990. Organisatsiooni juhtis eestseisus, kuhu kuulusid president, sekretär, laekur ja kursuste esindajad. 1993. aasta sügisel muudeti põhjalikult põhikirja ja lisati kodukiri. Kaks korda aastas toimusid üldkogud. Sügisel valiti liikmeskonna hulgast eestseisuse liikmed üheks valitsevaks perioodiks ehk üheks aastaks. Üldkogude vahelisel perioodil toimusid eestseisuse koosolekud vahelduva intensiivsusega ja varieeruva kohalolijate arvuga. Liikmeskonna arv kõikus 20-120 vahel.

EAÜS eestvedajateks
on olnud:

1990 sügis – Ivo Valter
1991 sügis – Tarmo Kariis
1992 sügis – Karl Väärt
1993 sügis – Anders Tsahkna
1994 sügis – Karl Väärt
1995 sügis – Karl Väärt
1996 sügis – Mart Pais
1997 sügis – Birgit Volmer
1998 sügis – Birgit Volmer
1999 kevad – Kristiina Allikvee
2000 kevad – Le Vallikivi

2001 sügis – Markko Pärtelpoeg
2002 sügis – Kristi Kajak
2003 sügis – Kristi Kajak
2004 kevad – Mait Altmets (kt)
2004 sügis – Reigo Reppo
2005 sügis – Kairi Marie Riigor
2006 kevad – Katrin Täär
2007 kevad – Katrin Täär
2008 kevad – Kadri Mehevits
2009 kevad – Kadri Mehevits
2010 kevad – Gilber Kask

2011 kevad – Helen Lempu
2012 kevad – Kadri Kasak
2013 kevad – Marta Velgan
2014 kevad – Elinor Õunap
2015 kevad – Siim Rinken
2016 kevad – Aurora Ursula Joala
2017 kevad – Anu Parvelo                  2018 kevad  Evamaria Elisabet Keränen 2019 kevad – Ann Leen Mahhov

Organisatsiooni areng on olnud sinusoidne. 1992. aastal otsis organisatsioon alles oma identiteeti ning üldine väljund oli üsna kasin. Arstiteaduskond oli tunnustanud Eesti Arstiüliõpilaste Liitu ja toimis üliõpilasvahetus Soomega. Puudusid aga rahalised vahendid, et midagi suuremat liikuma panna. Esimesed tuhanded teenis EAÜL Soome arstitudengite võõrustamisega Tartus. Suureks abiks identiteedi leidmisel oli rahvusvaheline katusorganisatsioon IFMSA. 1993. aaasta kevadel osalesid eestseisuse liikmed IFMSA üldkonverentsil Ateenas. Kohale sõideti autoga, mis oli kogu ürituse üks suuremaid sensatsioone, eriti põhjamaalaste seas. Ateenas saadi uusi ideid ja käivitus üliõpilasvahetus teiste Euroopa ülikoolide arstitudengitega. Vahetuste arv kasvas aastatega üle 30 ning lisandusid ka vahetused teiste mandrite üliõpilaste vahel.

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi liikmestaatus IFMSAs on olnud korrespondentliikmest kuni täisliikmeni. Täisliikme staatus võimaldas osaleda IFMSA valimisprotseduuridel. Paraku sõltus liikmestaatus ka rahakoti suurusest. Sponsorlus on alati olnud peamiseks EAÜSi sissetuleku allikaks. Eriti suure tähenduse omandas see konverentsidel käimisega, mis oli vajalik eelkõige välisvahetuse tarvis. Peamisteks toetajateks on olnud Eesti suuremad haiglad.

EAÜS töö normaalset toimist takistas ruumide ja kommunikatsioonivahendite puudumine. Tänu Eesti Arstide Liidu juhile, dr. Indrek Orole saadi 1994. aasta sügisel isiklikud ruumid Eesti Arstide Liidule tagastatud majja Tartusse Pepleri 32. Õige pea saadi arstiteaduskonna dekanaadi abiga ka oma telefon ja faks. Ruumidesse kolis ka meditsiinikirjanduse raamatukogu, kus oli üle 500 raamatu. Raamatukogu aitas soetada IFMSA levitatud info uuema meditsiinikirjanduse puudumisest postsotsialistlikes riikides. 1994. aastal väljastati ka esimesed seltsi liikmekaardid.

Läbisaamine arstiteaduskonna juhtkonnaga on olnud vahelduv, kuid valdavalt hea. EAÜS on teravalt reageerinud dekanaadi otsustele, mis on otseselt puudutanud arstiüliõpilasi. Samas on dekanaat aktsepteerinud seltsi kui esindusorganisatsiooni ning üritanud kaasata selle liikmeid otsuste tegemisse. Dekanaat on seltsi toetanud ka erinevate vahendite muretsemisel ning viimastel aastatel tasunud IFMSA aastamaksu.

Seltsil on aastatega kujunenud oma traditsioonilised üritused ja igal aastal lisandub mitmeid uusi ettevõtmisi. Kõigist neist saad juba lähemalt lugeda töögruppide juurest! Organisatsiooni tugevuse on määranud eestseisuse koostöövõimelisus, kontaktivalmidus teiste arstitudengite ja organisatsioonidega ning raha. Seltsil on igal aastal olnud nö oma nägu, mille peamiseks kujundajaks on olnud seltsi president.