EESTI ARSTITEADUSÜLIÕPILASTE SELTSI KODUKORD

I. ÜLDKOOSOLEKUTE KORD

1.1. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi (edaspidi „Selts“) Üldkoosolekul (edaspidi „Üldkoosolek“) on sõnaõigus kõigil kohalviibivatel liikmetel, toetajaliikmetel, vilistlasliikmetel ja auliikmetel. Hääleõigus on ainult liikmetel. Külalistel on sõnaõigus ainult juhul, kui seda lubab Üldkoosoleku juhataja.

1.2. Päevakorrapunkti arutlemisel annab sõna koosoleku juhataja kuni kahekümnele esimesele soovijale, kes annavad sellest märku käe tõstmisega. Sõnavõtuks on aega kuni üks minut. Üle ühe minuti kestnud sõnavõtu puhul on Üldkoosoleku juhatajal õigus sõnavõtt katkestada.

1.3. Pikemad sõnavõtud konkreetse päevakorrapunkti juures on lubatud, kui Üldkoosolek seda poolthäälte enamusega toetab.

1.4. Üldkoosoleku juhatajal on õigus Üldkoosoleku korda ja avalikku korda rikkuv osaleja korrale kutsuda. Üldkoosoleku juhatajal on õigus korralekutsumisele mitte allunud osalejal nõuda koosolekuruumist lahkumist.

II. ÜLDKOOSOLEKU JUHATAJA JA PROTOKOLLIJA

2.1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valitakse Üldkoosoleku alguses. Üldkoosoleku juhatajaks ja protokollijaks on õigus kandideerida kõigil Seltsi liikmetel, toetajaliikmetel, vilistlasliikmetel ja auliikmetel.

2.2. Seltsi juhatus on kohustatud esitama Üldkoosoleku alguses Üldkoosoleku juhataja ja protokollija kohale vähemalt ühe kandidaadi.

2.3. Üldkoosolekul võib olla korraga ainult üks juhataja ja üks protokollija.

2.4. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valitakse avalikul hääletusel poolthäälte enamusega. Kui Üldkoosoleku juhataja või protokollija kohale osutub valituks rohkem kui üks inimene, heidetakse valituks osutunute vahel liisku.

III. VALIMISTE KORD ÜLDKOOSOLEKUL

3.1. Nõuded ja eeldused kandidaatidele on esitatud Seltsi põhikirjas, Seltsi kodukorras ja Seltsi ametikirjeldustes.

3.2. Seltsi erinevatele ametikohtadele kandideerimiseks tuleb selleks Üldkoosoleku päevakorras oleva vastava punkti ajal ettenähtud ajal selleks avaldada selge suuline soov või esitada avaldus.

3.3. Seltsi erinevatele ametikohtadele kandideerimisele eelnevalt on Seltsi liikmetel lubatud esitada juhatusele kümme kuni kaks kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumise päeva kandideerimise sooviga oma CV ja motivatsioonikiri. Asepresident siseasjade alal on kohustatud CV ja motivatsioonikirja edastama Seltsi üldlisti.

3.4. Kui ametikohale ei esitata ühtegi kandidaati või ükski kandidaat ei osutu valituks, siis määrab Seltsi juhatus pärast Üldkoosolekut ametikohale kuni järgmise Üldkoosoleku toimumiseni kohusetäitja. Seltsi juhatus määrab koostöös kohusetäitjaga ametikirjeldusest lähtuvalt kohusetäitja õigused ja kohustused, mis kuuluvad teostamisele kuni järgmise korralise üldkoosolekuni. Revisjonikomisjoni vabale kohale Seltsi juhatus kohusetäitjat määrata ei saa.

3.5. Kui revisjonikomisjonist lahkub rohkem kui kaks inimest, on Seltsi juhatus kohustatud kokku kutsuma erakorralise üldkoosoleku uute revisjonikomisjoni liikmete valimiseks kolmekümne kalendripäeva jooksul.

3.5.1. Kahes voorus esitatakse Üldkoosolekule ainult kandidaadid juhatuse kohtadele. Kandidaadid kõikidele ülejäänud ametikohtadele esitatakse ühes voorus.

3.5.2. Esimeses voorus esitavad kandidaadid suuliselt ning soovi korral näitlikke abivahendeid kasutades motivatsioonikõne, millele järgneb küsimuste esitamine.

3.5.3. Teises voorus vastavad kõik kandidaadid ühiselt neile esitatud küsimustele. Teine voor toimub ainult kandidaatidele juhatuse kohtadele.

3.6. Kandidaadid esitatakse Üldkoosolekule kahes voorus:

3.7. Motivatsioonikõne esitamiseks on aega kuni viis minutit.

3.8. Kui samale ametikohale kandideerib rohkem kui üks isik, siis motivatsioonikõnede esitamise ajal peavad teised kandidaadid Üldkoosoleku toimumise ruumist lahkuma.

3.9. Motivatsioonikõnele järgneval küsimustevoorus annab Üldkoosoleku juhataja kuni kolmele esimesele käega selleks märku andnud sõnaõigusega Üldkoosolekul osalejale võimaluse esitada ühe küsimuse. Esitatud küsimustele vastab kandidaat pärast küsimuste esitamist kõigile kuni kolmele küsimusele korraga ning selleks on aega kuni kaks minutit.

3.10. Teises küsimuste voorus on igal sõnaõigusega Üldkoosolekul osalejal õigus esitada üks ühine küsimus kõigile kandidaatidele. Vastamise korra määrab koosoleku juhataja. Teiseks küsimuste vooruks on kokku aega kuni kakskümmend minutit.

3.11. Juhatuse liikmete, töögrupijuhtide ja revisjonikomisjoni liikmete valimised on salajased.

3.12. Üldkoosolekul valimiste päevakorrapunkti juures valitakse valimiskomisjon. Valimiskomisjon vastutab valimiste läbiviimise eest ning häälte lugemise eest. Valimiskomisjon koosneb kuuest vabatahtlikust Seltsi liikmest.

3.13. Mitme kandidaadi olemasolu korral võidab enim hääli saanud kandidaat. Kui kohale on üks kandidaat, on vajalik valitud osutumiseks üle poole häälte (50% +1 hääl) saamine.

3.14. Kui mitu kandidaati saavad valimistel võrdselt hääli, siis korraldatakse enim hääli saanud kandidaatide vahel samal koosolekul kordusvalimine.

3.15. Kui mitu kandidaati saavad sama koosoleku kordusvalimistel võrdselt hääli, siis heidetakse

enim hääli saanud kandidaatide vahel liisku.

3.15.1. olema osalenud vähemalt ühel varasemal Seltsi Üldkoosolekul;

3.15.2. omama sisulist ülevaadet Seltsi põhikorrast, kodukorrast ja ametikirjeldustest.

3.16. Selleks, et kandideerida juhatuse liikme, töögrupi juhi, veebihalduri ja pressiesindaja kohale peab seltsi liige:

3.17. Selleks, et kandideerida välisvahetuse või teaduse töögrupi juhi kohale, peab Seltsi liige olema osalenud vähemalt kahel varasemal Seltsi Üldkoosolekul. Juhul kui Seltsi liige on väga tuttav vastava töögrupi tööga ja seda kinnitavad kirjalikult hiljemalt neliteist tööpäeva enne Üldkoosoleku toimumist ametisolev vastava töögrupi juht ning Seltsi juhatus, võib Seltsi liige kandideerida välisvahetuse või teaduse töögrupi juhi kohale, kui ta on osalenud ühel varasemal Seltsi Üldkoosolekul.

3.18. Selleks, et kandideerida Seltsi presidendiks, peab Seltsi liige olema isiklikult osalenud vähemalt kahel varasemal Seltsi Üldkoosolekul.

IV. AMETI ÜLEANDMISE KORD

4.1. Juhatuse liikmete, töögrupijuhtide, veebihalduri ja pressiesindaja ameti üleandmise aeg kestab kolmkümmend kalendripäeva alates vastava Üldkoosoleku päevast.

4.2. Ameti üleandmise aja jooksul on ameti üleandja kohustatud korraldama ameti vastuvõtja ja üleandja vahel kaks kohtumist. Üleandmise protsessi juhib ameti üleandja.

4.3. Ametisse astuv ja ametist lahkuv juhatus on ameti üleandmise aja jooksul kohustatud korraldama kaks ametisse astuva ja ametist lahkuva juhatuse ühist koosolekut. Esimese koosoleku korraldamise eest vastutab vana juhatus, teise eest uus juhatus.

4.4. Ametist lahkuv juhatus on ameti üleandmise aja jooksul kohustatud korraldama ametisse astuvale juhtkonnale sisekoolituse. Koolituse toimumise eest vastutavad ametist lahkuva juhatuse president ja asepresident siseasjade alal.

4.5. Kui ametikohal puudub vastuvõtja, on ameti üleandja kohustatud ameti üleandmise aja jooksul andma ameti kirjaliku juhisena üle asepresidendile siseasjade alal.

4.6. Ameti vastuvõtja on kohustatud ameti üleandmise aja jooksul tutvuma ameti üleandja ametliku tegevusaruandega.

4.7. Töögrupi ametist lahkuv ja ametisse astuv juht koostavad üleandmisperioodi jooksul ühiselt järgmise ametiaja tegevuskava

4.8. Ameti üleandja on kohustatud ameti vastuvõtja soovil poole aasta jooksul pärast ameti üleandmist andma informatsiooni üleandja ametisoleku ajal tehtu kohta. Üleandmisprotsessi ebaõnnestumisel on ameti üleandja ja ameti vastuvõtja kohustatud ühiselt andma aru üleandmise ebaõnnestumise kohta Seltsi juhatusele.

V. TÖÖGRUPPIDE TÖÖ KORRALDUS

5.1. Töögrupi juht on kohustatud neljateistkümne kalendripäeva jooksul pärast töögrupi koosoleku toimumist koosoleku protokolli saatma Seltsi sisearhiivi.

5.2. Töögrupi käsutuses olevate Seltsi vahendite tehnilise korrashoiu kontrollimise ja heaperemeheliku kasutamise eest vastutab töögrupi juht.

5.3. Töögrupi käsutuses olevate Seltsi vahendite tehnilistest riketest ja puudustest on töögrupi juht kohustatud teatama Seltsi juhatusele seitsme kalendripäeva jooksul pärast rikke või puuduse ilmnemist.

VI. SELTSI KODUKORRA JA AMETIKIRJELDUSTE MUUTMINE, VASTUVÕTMINE JA KEHTETUKS TUNNISTAMINE

6.1. Seltsi kodukorra muutmine, vastuvõtmine ja kehtetuks tunnistamine kuulub Seltsi Üldkoosoleku pädevusse.

6.2. Seltsi juhatusel on õigus kokku kutsuda ajutine töögrupp või vastavasisulisi koosolekuid kodukorra muutmise projekti ettevalmistamiseks või uue kodukorra projekti ettevalmistamiseks.

6.3. Seltsi ametikirjelduste muutmine, vastuvõtmine ja kehtetuks tunnistamine kuulub Seltsi Üldkoosoleku pädevusse.

6.4. Seltsi juhatusel on õigus kokku kutsuda ajutine töögrupp või vastavasisulisi koosolekuid ametikirjelduste muutmise projektide ettevalmistamiseks või uute ametikirjelduste projektide ettevalmistamiseks.