Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi visioon, missioon ja strateegilised eesmärgid aastateks 2016-2020

1. Visioon
EAÜS on riikliku tähtsusega rahva tervise edendaja, olles loomulik osa arstiks kasvamisest ning tegutsedes iga inimese hüvanguks Eestis

2. Missioon
Tõsta Eesti rahva füüsilist, vaimset ja sotsiaalset heaolu läbi arstitudengite arendamise, tervist toetavate hoiakute juurutamise ja tervisesõbraliku poliitilise keskkonna loomise

EAÜSi 2016­-2020 strateegia visiooni saavutamiseks peab eesmärgistatud töö käima nii organisatsiooni siseselt kui ka organisatsioonist väljapoole. Lähtuvalt sellest on strateegia jaotunud sise­ ja välistrateegiaks.

VÄLISSTRATEEGIA

Strateegiline suund: arstiks kasvamine Eestis

Strateegiline suund „arstiks kasvamine Eestis“ hõlmab endas nii arstitudengite arenguvõimaluste parandamist kui ka tingimuste loomist, et tõsta tudengite motivatsiooni jääda Eestisse tööle. Strateegilise suuna põhieesmärgid on järgnevad:

1. Arstitudengid soovivad jääda Eestisse residentuuri ja tööle
2. Arstitudengitest on kasvamas arstid, kes lähenevad patsiendile kui inimesele, mitte (tema) haigusele
3. Eesti arstiabi on innovaatiline ja arenguvõimeline
4. Eesti arst on konkurentsivõimelisem, motiveeritum, avatum ja tolerantsem, millest tulenevalt on Eesti arstiabi kvaliteetsem
5. Eesti meditsiin ja arstid on maailmas hinnatud
6. Arstitudengid on head kolleegid nii üksteisele kui ka teistele meditsiiniga seotud professionaalidele
7. Arstitudeng on teadlik ühiskonnas toimuvast, julgeb sõna võtta ning omab arvamust, mis põhineb teaduspõhistel allikatel

Strateegiline suund: rahva tervise edendamine

Strateegiline suund „rahva tervise edendamine“ hõlmab endas tegevusi, mis on suunatud tervist toetavate hoiakute juurutamisele Eestis. Tervist toetava hoiakuna mõistame seisundit, kus inimene mõistab tervise väärtust ja enda rolli selle kaitsmises. Samuti on tervist toetav hoiak vaade, mis toetab kaasmaalaste tervise arengut. Tervist käsitletakse selle strateegia raames füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaoluna, mille tõttu tervise edendamise alla kuulub nii terviseteadlikkuse ja –käitumise parandamine kui ka sotsiaalse heaolu tagamine. Selle suuna põhiline eesmärk on toetada Rahvastiku Tervise Arengukava[2] peaeesmärki:

Aastaks 2020 on tervena elatud eluiga tõusnud meestel 60 ja naistel 74 aastale, oodatav eluiga on tõusnud vastavalt 75 ja 84 eluaastani.

Peaeesmärki toetavad järgmised alaeesmärgid aastaks 2020:

Terviseteadlikkus ja –käitumine
Sotsiaalne heaolu

Tunnistades teema erakordset olulisust soovib EAÜS rahva tervise edendamise suunal panustada järgnevasse vaktsineerimist puudutavasse eesmärki.

Aastaks 2020 on iga-aastane vaktsineerimisega hõlmatus tõusnud vähemalt 95 protsendini

SISESTRATEEGIA

Sisestrateegia jaotub kaheks üksteist toetavaks strateegiliseks suunaks: organisatsiooni legitiimsus ning tegevusvõimekus ja areng.

Strateegiline suund: organisatsiooni legitiimsus

Organisatsiooni legitiimsuse tõstmiseks on seatud järgnevad strateegilised eesmärgid:

1. Arstitudengitele parima arenguvõimaluse tagamiseks ja EAÜSi kui arstitudengite hääle esindaja mandaadi tugevdamiseks on aastaks 2020 51% arstitudengitest EAÜSi liikmed

2. Arstihariduse edendamiseks on EAÜS integreerunud valdkonna õppeprotsessi parandamise meeskonda

Strateegiline suund: organisatsiooni tegevusvõimekus ja jätkusuutlikkus

1. Seltsi juhtkonna võimekus oma tööülesannete täitmisel on sihipärase koolitusplaani rakendamise abil tõusnud
2. Seltsi liikmete arendamiseks on välja töötatud liikmete vajadusi arvestav sihipärane koolitusplaan, mida rakendatakse ning modifitseeritakse igal aastal vastavalt vajadusele
3. Seltsi sisekliima on soe, meeskonnatööd soodustav ning avatud uutele ideedele
4. Seltsi juhtimine on jätkusuutlik
5. EAÜSi tegevusvõimekuse tõstmiseks on EAÜS tugevalt seotud oma rahvusvahelise katuseorganisatsiooni IFMSA tegemistega
6. Seltsi dokumentatsioon toetab organisatsiooni arengut
7. Seltsi sponsorluspoliitika toetab organisatsiooni arengut
[1] Abiarstina käsitleme siin tervishoiutöötaja registreeringut mitteomavat isikut, kes osaleb terviseteenuse osutamisel, on vähemalt IV kursuse läbinud arstitudeng (läbinud IV kursuse õppekavas olevad kohustuslikud ained) ning täidab arstikohustusi oma pädevuse ja oskuste piires vastutava arsti juhendamise ja järelvalve all.
[2] Vt. https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/eesmargid_ja_tegevused/Tervis/2012_rta_pohitekst_ok_5.pdf.
[3] Tausta all mõeldakse tudengite kursust, õppejõudude osakondi ning arstide erialasid.

Laadi alla